Thông tin y khoa

4 yếu tố chìa khóa để phẫu thuật đục thể thủy tinh khúc xạ thành công

Bình minh đang ló dạng trên tư tưởng cũ về phẫu thuật đục thể thuỷ tinh.

CŨ mind-set:

Bệnh nhân: 80tuổi, nhân xơ cứng 3+,thị lực tốt nhất có chỉnh kính 20/100

Chi trả: hệ thống y tế

Mindset: có quyền PT

Kết quả sau PT: 

   

  Nhìn gần                 Thị lực chưa chỉnh kính            Nhìn xa

 

ong gia can thi

MỚI mind-set:

Bệnh nhân: 55tuổi, nhân 1+ BCVA ~ 20/20

Chi trả: tiền túi

Mindset: khách hàng sang trọng (giống như phẫu thuật thẩm mỹ)

Kết quả sau PT:

                         

              

Nhìn gần                 Thị lực chưa chỉnh kính                                   Nhìn xa

 

Tư tưởng mới

Các thế hệ ngày càng mới

Các thế hệ ngày càng tốt hơn

Các thế hệ ngày càng tốt hơn

Các thế hệ ngày càng mới

Sơ đồ phẫu thuật khúc xạ

Sơ đồ phẫu thuật khúc xạ